ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ವಿವರ

    ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ವಿವರ    
    ಸಿ ಅಂಡ್  ಅರ್ ರೂಲ್     
 ಕ್ರ.ಸಂ

ಹೆಸರು 

 ಪದನಾಮ

ಮೊಬೈಲ್ ನಂ

ಭಾವಚಿತ್ರ  
 1 ಮಂಜುನಾಥ್ ಎಸ್.ಡಿ  ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿ  9448655369  
 2 ಮಹದೇವಯ್ಯ ಎಂ

ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು

8884168910  
 3  ಢಿ.ವಿ ಪಾರ್ವತಿ ಪರಿಸರ ಅಭಿಯಂತರರು  8884975888  
 4 ಕೆ.ಎಸ್ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಮೂರ್ತಿ ಪ್ರ.ದ.ಸ

 9880148742

 
 5 ಎಂ.ಸಿ ನಾಗರತ್ನ 

ಸಮುದಾಯ ಸಂಘಟನಾದಿಕಾರಿ

 

 

 9620120263

 

 6  

ಖಾಲಿ

ಕಿರಿಯ ಅಭಿಯಂತರರು

-  
 7  ನವೀನ ಕುಮಾರಿ ಎಸ್

ಕಿರಿಯ ಅಭಿಯಂತರರು

9620517517 

 

 

8  ದೊಡ್ಡ ಮಲವಯ್ಯ ಸಿ  

ಪ್ರ.ದ.ಸ

9141076729  
     ರಮೇಶ್ ಸಿ

ಪ್ರ.ದ.ಕ.ನೀ

9036359872   
 10  ಪ್ರತಿಮಾ ಬಿ.ಟಿ

ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ

9632311317
 11   ಖಾಲಿ

ಹಿರಿಯ  ಆರೋಗ್ಯ ನಿರೀಕ್ಷಕರು

 

-
 12

 ರೆಣುಕಯ್ಯ ಉ. ಮಹೇಶ್

ದ್ವಿ.ದ.ಸ 9986743845   

 

 13  ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ದ್ವಿ.ದ.ಸ 9916217684   
 14 ಮಾದಯ್ಯ ಎಸ್.ಕೆ ದ್ವಿ.ದ.ಸ  9611147102  
 15  ರುಕ್ಮಿಣಿ ಎಂ.ಪಿ ಜೂನಿಯರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮರ್ 9535764849  
 16    ಖಾಲಿ        ಸಮುದಾಯ ಸಂಘಟಕರು -  
17      ಖಾಲಿ               ಕಿರಿಯ      ಆರೋಗ್ಯ ನೀರಿಕ್ಷಕರು 08234-242073  
18 

ಖಾಲಿ       

ಕರವಸೂಲಿಗಾರ 08231-242073  

 

19  ಖಾಲಿ        ಕರವಸೂಲಿಗಾರ  08231-242073  
20 ರಾಜಮ್ಮ ಎಂ  ಡಿ. ಗ್ರೂಪ್ 08231-242073   
21 ನಾಗರತ್ನಮ್ಮ  ಎಂ.  ಡಿ. ಗ್ರೂಪ್ 08231-242073    

 

 

 

22

 

 

ಮಹದೇವಮ್ಮ

 

 

ಡಿ. ಗ್ರೂಪ್

 

 

08231-242073  

 

 

 

 

 

23

 

 

 

 

 ಬೈರಪ್ಪ

 

 

 

 

 ಡಿ. ಗ್ರೂಪ್

 

 

 

 08231-242073

 

"This Page is Maintained by :  Sri. Doddamalavaiah, FDA  , The Contact Number is : 9141076729"
Updated Date : .30.01.2014

No. Of Visitors :
Last Updated   : 10/07/2014 Release History
Release 2.0.0, Powered By Karnataka Municipal Data Society & maintained by Malavalli TMC
This website can best viewed with the resolution 1024 * 768 using Internet Explorer 7.0 or above.
Valid CSS!